آب هـای سرطان زای چیـن

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ نیوشا لایقی 0

طرفداران حفظ محیط درچین سالها ابرازنگرانی می کردند که آلودگی شدید هوا به افزایش “روستاهای سرطان زا” منجرشده است، وحالا مسئولان محیط زیست خود این […]