زندگـی

۲۰ فروردین ۱۳۹۲ نیوشا لایقی 0

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید ،هدیه اش داد […]