۲۸ بهمن ۱۳۹۱ فرزاد نجاریان 0

اکثر تصاویر این مجموعه سیگارهای پس از انقلاب ایران را نشان می دهند. تنها دو استثنا سیگارهای اشنو ویژه و همای فیلتر دار هستند که […]

چیـزهـای کوچـک (۳)

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ فرزاد نجاریان 5

همیشه نیاز نیست برای خوشحالی به چیز خیلی بزرگ یا کارهای خیلی متفاوتی فکر کنیم. فقط کافیست به چیزهای کوچک اطرافمان بیشتر دقت کنیم. همین. […]

چیـزهـای کوچـک (۲)

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ فرزاد نجاریان 1

همیشه نیاز نیست برای خوشحالی به چیز خیلی بزرگ یا کارهای خیلی متفاوتی فکر کنیم. فقط کافیست به چیزهای کوچک اطرافمان بیشتر دقت کنیم. همین. […]