هدف نامه شماره ۱۳

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 1hashtag admin 0

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشد این دیگرخوبی نیست بلکه معامله است. دانستن کافی نیست: باید اقدام کرد، تنها با خواندن […]

1 2 3 4 214