۱۰ سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا

شاید در ذهن ما، هیجان، دیدن مکان های جدید باشد. از چشم کارول نیانارتوویچ اینطور نیست. کارول برای مدت ۱۰ سال در کوه های تاترا عکاسی می کند. هنوز هم بعد از این سال ها دیدن این کوهها او را حیرت زده می کند.

من کارول نیانارتوویچ (Karol Nienartowicz) هستم. عکاس کوهنورد لهستانی و ۳۰ سال سن دارم. ۱۰ سال است که بلند ترین قله های لهستان را سعود می کنم و از آنها عکاسی می کنم. برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ به کوه های تاترا سفر کردم و بعد از صعود به یکی از آنها تصمیم گرفتم که همه این قله ها را فتح کنم.

الان ۱۰ سال از اولین صعود کارول می گذرد و این ها مجموعه ای از بهترین لحظه های سفر اوست.

10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا 10 سال عکاسی از کوه های لهستانی تاترا

بازنشر از گردالی