اکثر تصاویر این مجموعه سیگارهای پس از انقلاب ایران را نشان می دهند.
تنها دو استثنا سیگارهای اشنو ویژه و همای فیلتر دار هستند که در سال های پیش از انقلاب نیز تولید می شدند. جای تصویر سیگار آزادی، اولین سیگار پس از انقلاب، در میان این تصاویر خالی است.


گروه اینترنتی ایران سان
 گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان


گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


12 + چهارده =